Bilbo Handian ekonomia soziala eta ekintzailetza sozial kooperatiboa sustatzen

Impulsando la economía social y el emprendimiento social cooperativo en el Gran Bilbao

Programa 2020
Martxoa - Ekaina

Programa 2020
Marzo- Junio

Zer da KoopFabrika Bilbo?

Koopfabrikak, ekintzailetza sozialaren esparruan, proiektu profesional eta ekimen sozio-ekonomikoak martxan jartzen laguntzeko programa da. 2017an lehen aldiz abian jarri zenetik, 45 proiektutik gora sustatu dira. Zerk ezberdintzen du ekintzailetza soziala? Ekintzailetza arruntak ez bezala, bizigarritasuna erdigunean jartzen du, komunitatearen beharretatik abiatuta, eredu etiko, demokratiko, ekologiko, feminista eta solidarioa bultzatuz. KoopFabrika Bilbo, Bilbo Handian kokatzen diren ekonomia sozialeko proiektuak sustatzeko sortzen da.

¿Qué es KoopFabrika Bilbo?

Koopfabrika es un programa que ayuda a poner en marcha proyectos profesionales e iniciativas socio-económicas en el ámbito del emprendimiento social. Desde que comenzó en 2017, se han promovido más de 45 proyectos. ¿Qué diferencia el emprendimiento social? A diferencia del emprendimiento ordinario, pone en el centro la habitabilidad, partiendo de las necesidades de la comunidad, impulsando un modelo ético, democrático, ecológico, feminista y solidario. KoopFabrika Bibo se crea para promover proyectos de economía social ubicados en el Gran Bilbao.

Nor gara?

Lankidetzan sorturiko programa da, izaera anitzeko eragileak saretzen dituena. Reas Euskadi-k eta Olatukoop-ek zuzentzen dute; bizitza erdigunean jartzen duen ekonomia alternatibo bat sustatzea helburu duten bi sareek eta Euskadiko 110 ekimen baino gehiagok osatzen dutena. Bestalde, ondorengo erakundeak ere proiektuan parte hartzen dute: Worklan, Hiritik-AT, Mugarik gabeko Ekonomialariak, Momentu eta Grupo SSI. Bilboko programa Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailak finantzatzen dute.

¿Quiénes somos?

Es un programa creado en cooperación conformando una red con carácter diverso. Está liderado por Reas Euskadi y Olatukoop, dos redes con el objetivo de promover una economía alternativa que pone la vida en el centro y que aúna a más de 110 iniciativas en Euskadi. Además, colaboran las siguientes entidades en el proyecto: Worklan, Hiritik-AT, Economistas sin Fronteras, Momentu y Grupo SSI. El programa de Bilbao está financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

Programa

Programak, formakuntza teoriko-praktikoa eskaintzen du, baita proiektu bakoitzaren banakako jarraipena ere, ekintzailetza sozialean espezializatutako tutore baten eskutik.

FABRIKA FORMAKUNTZA

8 saio eskainiko dira atal honetan, non formakuntza teorikoa zein praktikoa emango den. Saio hauek irekiak izango dira:

Martxoak 4: Ekonomia sozial solidarioa eta ekintzailetza soziala

Martxoak 11: Ekonomia sozial solidarioa eta tokiko garapena

Martxoak 18: Aniztasunetik ekiten. Enpresa ikuspegi feministatik eraikitzeko gakoak

Martxoak 25: Bideragarritasun ekonomiko-finantziarioa ekimen kolektiboetan. Finantza etikoak

Apirilak 1: Partehartzea eta gatazken kudeaketa

Apirilak 22: Komunikazio estrategikoa

Apirilak 29: Interkoperazio tresnak. Auditoria Soziala eta bere aplikazioa

Maiatzak 6: Irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat sortzen

9:30 - 13:00

Programa

El programa combina una formación teórico-práctica con un seguimiento individualizado de cada proyecto por una tutora especializada en emprendimiento social.

FÁBRICA FORMATIVA

En este apartado se ofrecerán 8 sesiones en las que se impartirá formación tanto teórica como práctica. Estas sesiones serán abiertas:

4 de Marzo: Economía social solidaria y emprendimiento social

11 de Marzo: Economía social solidaria y el desarrollo local

18 de Marzo: Emprendiendo desde la diversidad. Claves para la construcción de empresas desde la perspectiva feminista

25 de Marzo: Viabilidad económico-financiera en iniciativas colectivas. Finanzas éticas

1 de Abril: Participación y manejo de conflictos

22 de Abril: Comunicación estratégica

29 de Abril: Instrumentos de intercooperación. La Auditoria Social y su aplicación

6 de Mayo: Creando una cooperativa sin ánimo de lucro

9:30 - 13:00

FABRIKA TUTORETZA

4 saio espezifiko emango dira soilik parte hartzen duten proiektuentzat, non bakoitzaren beharretara egokituko den:

Maiatzak 20: Negozio eredua: Canvas Soziala

Maiatzak 27: Bideragarritasuna eta finantziazioa: Plan ekonomiko-finantziarioa

Ekainak 3: Komunikazio tresnak. Komunikazio plana

Ekainak 10: Ekiteko tramiteak eta programaren itxiera

9:30 - 13:00

Honez gain, programaren hasieratik amaieraraino, proiektu bakoitzak ekintzailetza sozialean espezializatutako tutore bat izango du proiektuaren jarraipena egiten.

FÁBRICA TUTORÍA

Se impartirán 4 sesiones específicas únicamente para los proyectos participantes, en las que se realizará un seguimiento individualizado:

20 de Mayo: Modelo de negocio: Canvas Social

27 de Mayo: Viabilidad y financiación: Plan económico-financiero

3 de Junio: Herramientas de comunicación. Plan de comunicación

10 de Junio: Trámites para emprender y cierre del programa

9:30 - 13:00

Además, desde el inicio hasta el final del programa, cada proyecto contará con una tutora especializada en emprendimiento social que realizará el seguimiento del proyecto.

FABRIKA SARETZEA

Programa honetan sortzen ari diren beste proiektu batzuekin partekatzeko aukera izango duzu, baita jada finkatuta dauden hainbat erakundeekin ere. Gainera, Euskadin ekonomia alternatibo bat sustatzen duten bi sareekin zuzeneko kontaktua izango duzu: REAS Euskadi eta Olatukoop.

FÁBRICA RED

En este programa tendrás la oportunidad de compartir tu experiencia con otros proyectos que están creándose y con varias entidades consolidadas, además de estar en contacto directo con las dos redes que fomentan una economía alternativa en Euskadi: REAS Euskadi y Olatukoop.

Izena eman banakako saioetara

KoopFabrika Bilbo programa osoan parte hartzeko izen-emate epea amaitu da.
 
Fabrika Formakuntzako saioren batera entzule gisa etorri nahi izanez gero, klik egin jarraian agertzen diren saioen argazkietan.

 

Apúntate a sesiones individuales

Ha finalizado el plazo de inscripción para participar en el programa completo de KoopFabrika Bilbo.
 
Si queréis asistir como oyente a alguna sesión de Fábrica Formativa haced click encima de las las fotos de las sesiones que aparecen a continuación.

 

Saioa 3 Sesión: Martxoak 18 Marzo

Saio irekiak  Sesiones abiertas

Antolatzaileak / Organizadores
Finantzatzaileak / Financiadores